შენობის ტექნიკური დახასიათება მზიდი კონსტრუქციების შესწავლის მიხედვით

 

ბარათი N 17

 

. თბილისი, კლდისუბანი, ბეთლემის შენობათა ჯგუფი

ქუჩა - ასკანის I ჩიხი

სახლი N 4

 

I. შენობის დანიშნულება:

საცხოვრებელი - ინდივიდუალური

- მრავალბინიანი,

II. შენობის აგების თარიღი:

 

III. შენობის დახასიათება:

 

1. მიწისზედა სართულების რაოდენობა: - 2

2. სარდაფი

3. ნახევარსარდაფი

4. გაბარიტები:

- სიგრძე - 15.03

- სიგანე - 10.76

- სიმაღლე - 11.06

 

5. აივნები

- შენობის სტრუქტურაში

- მინაშენი, მასალა - ხე, კონსოლური კრონშტეინები

- შემინული

6. დამატებითი კონსტრუქციული მინაშენი

7. გვიანდელი გადაკეთება

- დაშენება

- ნიშები

- კარადები

- ახალი ღიობი

 

 

IV. კონსტრუქციების აღწერა:

 

1. საძირკველი

- ჩაღრმავება

- ბაფთისებური

- წერტილოვანი

- ყორე-ბეტონის

- ქვის

- აგურის

- თაღოვანი

2. მზიდი სისტემა

- განივი

- გასწვრივი

- შერეული

3. კედლები

- ფლეთილი ქვა

- რიყის ქვა

- აგური d=133; 88; d1= 133; 74

- მცირე ბლოკები

- ბუნებრივი ქვის ბლოკები

4. ზღუდარები

- ხის

- ბეტონის

- აგურის სოლისებური, მორკალური

- აგურის თაღოვანი

5. მზიდი კონსტრუქციების მახასიათებლები

- გადახურვის მალები- 4.57; 4.42; 3.24; 4.72; 5.23

- კედლებს შორის მანძილი - 15.12; 6.49

- ღიობების მალები - 111; 118; 96; 133; 148

- შუაკედლისის ზომები - 383; 324; 162; 133; 148; 74; 44

 

6. გადახურვები

- ხის

- რკინა-ბეტონის

- ლითონის კოჭებზე აგურის შევსებით

- ლითონის კოჭებზე ბეტონის შევსებით

- აგურის კამარები

 

7. ტიხრები

- ბეტონის სპეციალური ბლოკები

- მცირე ბლოკები

- აგური

- ხის კარკასი შელესვით

 

8. სახურავი

- მზიდი სისტემა: ხე, ლითონი

- ბურვილი: კრამიტი, თუნუქი, ბანი


V. შენობის მდებარეობა - სწორ ადგილზე

- ფერდობზე

- ტერასებზე

 

VII. გრუნტი - ქვიშნარი

- თიხნარი

- მსხვილი შემავსებლით

- კლდოვანი

- გრუნტის წყლები

 

VII. საინჟინრო უზრუნველყოფა - გათბობა

- წყალმომარაგება

- კანალიზაცია

 

VIII. შენობის დაზიანების ხარისხი

 

შენობის დაზიანების ხარისხი

შენობის დაზიანების რაოდენობრივი შეფასება

აღდგენითი სამუშაოების სავარაუდო შემადგენლობა

შენობები აკმაყოფილებენ საექსპლოატაციო მოთხოვნებს, მაგრამ განუცდიათ გვიანდელი გადაკეთებები: მიშენებული სათავსოები, ლოჯიები, აივნების შუშაბანდად გადაკეთება და . .

I კატეგორია

 

ხის კონსტრუქციათა დაზიანებები: სვეტების გადახრა-დაჯდენა, სვეტების და კოჭების ნაწილობრივი გამოფიტვა; სახურავების დაზიანება: ნივნივების და დგარების გამოფიტვა, ბურვილის დაჟანგვა და დაცრეცა; შუაკედლისებში ზედა და ქვედა ჰორიზონტული ბზარები, ზღუდარების გამომყოფი ბეწვისებური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები

10%-მდე

 

II კატეგორია

 

აივნების მძიმე დაზიანებები: იატაკების დახრა, სვეტების და კოჭების ხშირი გამოფიტვა; ბათქაშის განშრევება და დაბზარვა; ტიხრების დაბზარვა საკონტაქტო ზოლებში; აგურის წყობის შესუსტება: წყობის ნაკერებში დუღაბის ჩაღრმავება 1.5სმ-მდე, ბზარები კედლებში 0.7მმ და მეტი.

შენობის საერთო დაზიანებები

30%-მდე

III კატეგორია

 

საძირკვლების დაჯდენა და წაცოცება; გამჭოლი დახრილი ბაზრები კედლებში, იგივე შუაკედლისებში; ბათქაშის მასობრივი მოვარდნა; ზოგიერთი კუთხის და მზიდი კედლების გადაკვეთების გახსნა; შენობის მთელ სიმაღლეზე გამჭოლი ვერტიკალური ბზარები.

შენობის საერთო დაზიანებები 30-50%მდე

IV კატეგორია

 

საძირკვლის და სარდაფის კედლების მასობრივი დაზიანება; შუაკედლისების ჩაშლა; გადახურვების ჩაღუნვა; ზღუდარების ჩატეხვა-ჩამოვარდნა; კუთხეების დახსნა; გადამკვეთი კედლების მასობრივი დაშორებები.

შენობის საერთო დაზიანებები 50-75%-მდე და მეტი

V კატეგორია

 

 

შენობის კონსტრუქციული დახასიათება და საბოლოო რეკომენდაციები

შენობა მძიმე ავარიულ მდგომარეობაშია. გამოხატულია საძირკვლების არათანაბარი ჯდენა; I - II სართულის ფარგლებში შეიმჩნევა გრუნტის ჰორიზონტალური წნევა. ძლიერაა დაზიანებულია კედლები, შუაკედლისები და ზღუდარები; კედლის კუთხეების შეკვრა დარღვეულია.

საჭიროა შენობის ძირითადი ნაწილების დაშლა და ახლიდან აღდგენა. შენობას უნდა ჩაუტარდეს სარესტავრაციო-აღდგენითი სამუშაოები.

 

 

გამოკვლევა ჩაატარა

გ. ჭანუყვაძე

თარიღი

15. აპრილი

შეამოწმა

 

თარიღი