კატალოგი

ასკანის I ჩიხი N10

პირველი და მეორე სართულის გეგმები

ჭრილი 1-1, აღმოსავლეთის ფასადი, ჩრდილოეთის ფასადი