კატალოგი

ასკანის I ჩიხი N8

მეორე და მესამე სართულის გეგმები

ჭრილი 2-2, ჩრდილოეთის ფასადი