კატალოგი

ასკანის ქ. N9/2

ჩრდილოეთის ფასადი, ჭრილი 2-2, 3-3

მეორე და მესამე სართულის გეგმები