კატალოგი

გომის ქ. N2

მეორე სართულის გეგმა

დასავლეთის ფასადი, ჭრილი 1-1

ჩრდილოეთის ფასადი