კატალოგი

გომის ქ. N1/5

გენ-გეგმა, სარდაფის გეგმა

პირველი და მეორე სართულის გეგმა

მესამე სართულის გეგმა