შენობა N 9

 

1. მისამართი – ბეთლემის აღმართი N13

2. სტატუსი

ა) ოფიციალური

ბ) რეკომენდირებული – ძეგლის ნიშნის მქონე (განხილულია ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ)

3. მნიშვნელობა – ურბანული და მხატვრული ღირებულების მქონე

4. ფუნქცია – საცხოვრებელი

5. ტიპოლოგია – მარტივი ანფილადი

6. სართულიანობა - ერთი სართული მაღალ ხელოვნურ სუბსტრუქციაზე

7. ზოგადი თარიღი - სახლი შეიცავს XVIII და XIX ს-ის I ნახევრის სტრუქტურის ფრაგმენტებს

8. შენობის რელიეფზე განთავსება და ორიენტაცია

შენობა განთავსებულია განაშენიანების სულ ზედა ტერასაზე, დაფუძნებულია რთულ კლდოვან, არაერთგვაროვან რელიეფზე.

ორიენტირებულია ჩრდილოეთით.

9. ფიზიკური მდგომარეობა – IV კატეგორია

 

დასაცავი ფასეულობანი და კონსერვაციული მიდგომა

საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება

ანაზომი

ფოტო დოკუმენტაცია