ბიბლიოგრაფია

1. რ. აბრამიშვილი, დიდი თბილისის არქეოლოგიური ექსპედიციის ძირითადი შედეგები. თბილისი. არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბ., 1978

2. ა. აფაქიძე, ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება ძველ საქართველოში, I, თბ., 1963

3. გ. აფრასიძე, საქართველოს შუა საუკუნეების ქალაქები, (XI-XIII სს.), თბ., 1984

4. ი. ბალახაშვილი, ძველი თბილისი, თბ., 1981

5. გ. ბეჟანიშვილი, თბილისის ხიდები, მეცნიერება და ტექნიკა, 1950, N11

6. გ. ბეჟანიშვილი, თბილისის აივნები, მეცნიერება და ტექნიკა, 1951, N5

7. გ. ბეჟანიშვილი, თბილისის ტრანსპორტის ისტორიიდან, მეცნიერება და ტექნიკა, 1953, N4

8. გ. ბეჟანიშვილი, თბილისის ქუჩების სახელწოდებანი, მნათობი, 1957, N2

9. თ. ბერიაშვილი, რეფორმამდელი ხანის საქართველოს ქალაქების სოცია­ლური ფენები, თბ., 1964

10. ვ. ბერიძე, XVIII ს . თბილისი ვახუშტის გეგმის მიხედვით, ანალები, ტ. I, 1947

11. ვ. ბერიძე, ძველი ქართველი ხუროთმოძღვრები, თბ., 1956

12. ვ. ბერიძე, თბილისის ხუროთმოძღვრება 1801-1917 წლებში, ტ. I, თბ., 1960, ტ. II, თბ., 1962

13. ვ. ბერიძე, XVI-XVIII სს. ქართული ხუროთმოძღვრება, ტ. I, თბ., 1983 [თბილისის ხუროთმოძღვრება, გვ. 48-63]

14. თ. ბერიძე, ძველი თბილისის მიკროტოპონიმიკიდან (დიდუბე), მნათობი, 1971, N8

15. თ. ბერიძე, ძველი თბილისის შემოგარენის ისტორიიდან (ავლაბარი), ცისკარი, 1975, N 12

16. თ. ბერიძე, . . . და აღმოცენდა თბილისი, თბ., 1977

17. თ. ბერიძე, ძველი თბილისის გარეუბნების ისტორია, თბ., 1978

18. რ. ბერიძე, ძველი თბილისი, თბ., 1972

19. ნ. ბერძენიშვილი, ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან (აგარანი), საქართველოს ისტორიის საკითხები, წ. 1, თბ., 1964

20. ნ. ბერძენიშვილი, მ. ბერძნიშვილი, დოკუმენტები თბილისის ისტორიი­სათვის (XVI-XIX სს), წ. I, თბ., 1962

21. მ. ბერძნიშვილი, ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან: “რასტაბაზარი” და “ჩორსუ”, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 33, თბ., 1960

22. მ. ბერძნიშვილი, თბილისის გარეგანი სახე XVIII ს-ში, თბ., 1965

23. მ. ბულია, მ. ჯანჯალია, საქართველოს ძველი ქალაქები. თბილისი, თბ., 2002

24. ვ. გაბაშვილი, თბილისი XVI-XVII სს. აღმოსავლურ წყაროებში, თსუ შრომები, აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია, ტ. 99, 1962

25. ვ. გაბაშვილი, თბილისის მმართველობა X-XI სს., თსუ შრომები, აღმოსავლეთმცოდნეობის სერია, ტ. 108, 1964

26. ვ. გაბაშვილი, ქალაქ თბილისის სოციალური ისტორიიდან (ჟამთააღმწერ­ლის ცნობის განმარტება), ნარკვევები მახლობელი აღმოსავლეთის ქალაქების ისტორიიდან, I, 1966

27. ვ. გაბაშვილი, თბილისის “მოქალაქეთა” პოლიტიკური და კლასობრივი მისწრაფებანი XVI-XVII სს., ნარკვევები მახლობელი აღმოსავლეთის ქალაქების ისტორიიდან, II, 1970

28. მ. გაბაშვილი, თბილისი 1089-1122 წლებში, ქართული წყაროთმცოდნეობა, IV, 1973

29. მ. გაბაშვილი, XII ს. თბილისის ისტორიისათვის, ძიებანი საქართველოს და კავკასიის ისტორიიდან, 1976

30. მ. გაბაშვილი, საქართველოს ქალაქები XI-XII საუკუნეებში, თბ., 1981

31. თ. გამსახურდია, თბილისის ციხის უძველესი სახელწოდებისათვის, მნათობი, 1968, N4

32. თ. გერსამია, ძველი თბილისი, თბ., 1984

33. დ. გვრიტიშვილი, შ. მესხია, თბილისის ისტორია, თბ., 1952

34. დ. გვრიტიშვილი, შ. მესხია, მ. დუმბაძე, ა. სურგულაძე, თბილისის ისტორია, თბ., 1958

35. ი. გრიშაშვილი, ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, თბ ., 1927

36. ი. გრიშაშვილი, თბილისის ისტორიისათვის, ლიტერატურული ნარკვევები, თბ., 1957

37. ი. გძელიშვილი, სამოქალაქო და საწარმოო ნაგებობათა საძირკვლების ამოყვანის პირობები ქ. თბილისში, საქ. მეცნ. აკად. მოამბე. 1946, ტ. VII, N6

38. ი. გძელიშვილი, ქ. თბილისის მატერიალური კულტურის ძეგლთა “ ქართული აგურის” დათარიღების ცდა, საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1948, ტ. IX, N9-10

39. ი. გძელიშვილი, ო. ტყეშელაშვილი, ადრეფეოდალური ხანის მატერია­ლური კულტურის ძეგლები თბილისიდან, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, ნაკვ. 1, თბ., 1960

40. პ. გუგუშვილი, მანუფაქტურული წარმოების ისტორიისათვის ამიერკავკა­სიაში, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, 1938, ნაკვ. III

41. დავით აღმაშენებელი და თბილისი (ისტორიული ცნობა), გაზ. საქართველო, 1916, N252

42. ლ. დავლიანიძე, ხაზართა ლაშქრობა თბილისსა და ალბანეთში მოსე კა ­ლან ­კატუელის “ ალბანთა ისტორიის ” მიხედვით, ქართული წყაროთმცოდ­ ნეობა, ტ . I, 1965

43. დიონიჯო კარლი, თბილისის აღწერა, გამოსცა ბ. გიორგაძემ, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ . 29, თბ., 1951

44. ა. დიუმა, კავკასია, თბ., 1970

45. დ. დონდუა, სამი სურათი ძველი თბილისის ცხოვრებიდან, მნათობი, 1957, N9

46. გ. ზარდალიშვილი, თბილისისა და მისი მიდამოების ტოპონიმიკა, თბ ., 1978

47. თბილისი 1500. საიუბილეო კრებული, თბ., 1958

48. თბილისი (ეკონომიურ-გეოგრაფიული დახასიათება), თბ., 1957

49. თბილისის ქალაქგეგმარებითი პრობლემები, თბ., 1987

50. თბილისი ( რედ. ვ . ჯაოშვილი), თბ., 1989

51. თბილისის ისტორია, ტ. I, თბ., 1990

52. თბილისის ქალაქმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები, თბ., 2003

53. თბილისის ქალაქის მოურავის მოხსენება, მოგზაური, 1905, N20, გვ . 316-317

54. ვ. ვარდოსანიძე, საქართველოს ქალაქების ისტორიულად ჩამოყალიბებული გარემოს დაცვის პრობლემები, ძეგლის მეგობარი, 1984, N67

55. ვ. ვარდოსანიძე, ქალაქური გარემოს ტრადიციული ელემენტების ცალსახობის დაკარგვის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ ( თბილისის გამოცდილება ), ქალაქური რეკონსტრუქცია. დაგეგმარებისა და მშენებლობის გამოცდილება ( საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ), თბ., 1998

56. ე. თევზაძე, ქ. თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი, სტუ შრომები, 1990, N12

57. ე. თევზაძე, თბილისში XIX-XX სს . ჩამოყალიბებული სტრუქტურულ-გეგმარებითი ერთეულების რეკონსტრუქციის ხერხები, თბ., 1998

58. ე. თევზაძე, თბილისის გამწვანების პრობლემა – გეგმები და რეალობა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, თბ., 2002

59. ე. თევზაძე, კონფლიქტური სიტუაციები თბილისის საზოგადოებრივ სივრცეებში – მიზეზები და შედეგები, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2), 2003

60. პ. თოფურია, ამიერკავკასიის ქალაქები, X-XIII ს. პირველი მეოთხედი (გარეგანი სახე, ხელოსნური წარმოება ), თბ., 1985

61. მ. თუმანიშვილი, თბილისის ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნება – სურვილები და რეალობა, კავკასიის მაცნე, 2003

62. ისქანდერ მუნშის ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1969

63. ს. კაკაბაძე, ტფილისის მოსახლეობის აღწერის ნუსხა 1780-1781 წწ. ახლო დრიოსა, საისტორიო მოამბე, 1925, წ. I

64. ს. კაკაბაძე, ქ. ტფილისის აღწერა 1803 წ., საისტორიო მოამბე, 1925, წ. II

65. დ. კაპანაძე, X ს-ის თბილისური დრამა ალი ბენ ჯაფარისა, საქ. სახ. მუზეუმის მოამბე, ტ. 12-13, თბ., 1944

66. პ. კარბელაშვილი, ძველი ანჩისხატის ტაძარი ქ. ტფილისში, ტფ. 1902

67. მ. კარბელაშვილი, ს. კინწურაშვილი, ნ . ჯანბერიძე, თბილისის ხუროთ ­მოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1958

68. დ. კაციტაძე, ირან- საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან (შაჰ- ისმაი­ლის თბილისში ლაშქრობის შესახებ), თსუ შრომები, ტ. 108, 1964

69. რ. კიკნაძე, XI-XIII სს. თბილისის ისტორიიდან, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, ნაკვ. I, თბ., 1960

70. თ. კვირკველია, თბილისის არქიტექტურა, თბ., 1982

71. თ. კვირკველია, ძველთბილისური დასახელებანი, თბ ., 1985

72. თ. კვირკველია, ძველი თბილისის ქუჩებსა და ქუჩაბანდებში, თბ ., 1989

73. კ. კუცია, თბილისისა და აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქალაქების სავაჭრო ურთიერთობა XVII-XVIII სს., ძიებანი საქართველოსა და კავკასიის ისტორიიდან, თბ., 1976

74. კ. კუცია, ამქრები XVII-XVIII სს . საქართველოს ქალაქებში, თბ ., 1984

75. მ. ლორთქიფანიძე, ძველი თბილისის ისტორიული გეოგრაფიიდან (სოღდე ­ბი­ ლი), მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, 30, თბ ., 1954

76. მ. ლორთქიფანიძე, თბილისის ციხე, თბ., 1955

77. გ. ლომთათიძე, არქეოლოგიური გათხრები საქართველოს ძველ დედაქა­ლაქში, თბ., 1945

78. გ. ლომთათიძე, არქეოლოგიური გათხრები თბილისში 1948 წლის ზამთარ­ში, მასალები საქართველოსა და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, ტ. I, თბ., 1955

79. გ. ლომთათიძე, ი. გრძელიშვილი, ახალი მასალები თბილისის არქეოლო­გიი­სათვის, მეცნიერება და ტექნიკა, 1956, N8

80. გ. ლომთათიძე, თბილისის არქეოლოგიური შესწავლილობა, ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, ნაკვ. I, თბ., 1960

81. ჯ. ლომაშვილი, რატომ ქვია თბილისის ციხეს “ნარიყალას ციხე”, მნათო­ბი, 1968, N9

82. ი. მათურელი, სად და როდის გამოქვეყნდა პირველად თბილისის გეგმა, მეცნიერება და ტექნიკა, 1960, N4

83. მ. მანია, ურბანული სტრუქტურის ელემენტების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის, თსა შრომები, 1983

84. მ. მანია, თბილისური ეზოს ტრანსფორმაცია, საბჭოთა ხელოვნება, 1985

85. მ. მანია, რა ქმნის ისტორიული თბილისის არქიტექტურული სახის სპეციფიკას, ძეგლის მეგობარი, 1985

86. მ. მანია, ეზო, როგორც ისტორიული თბილისის სივრცითი სტრუქტურის ერთი- ერთი უმთავრესი ელემენტი, მაცნე, ისტორიის, . . . სერია, 1989

87. მ. მანია, თბილისის ხედის ერთი უცნობი ჩანახატი, ლიტერატურა და ხელოვნება, 1998, N2

88. მ. მანია, ძველი თბილისის სარდაფები, საქართველოს სიძველენი, 2003, N3

89. მაჯდ-ოს -სალტანე, ქალაქ თბილისის აღწერა, თბ., 1971

90. ლ. მელიქსეთ-ბეგი, მასალები ტფილისისა და “სომხითის ” ისტორიისათვის, ჩვენი მეცნიერება, 1923, N1

91. ლ. მელიქსეთ -ბეგი, თბილისის ვანქის დაარსების საკითხისათვის, თსუ მოამბე, IV, 1924

92. შ. მესხია, საქალაქო კომუნა შუა საუკუნეების თბილისში, თბ ., 1962

93. შ. მესხია, “მელიქის” სახელოსათვის XVI-XVII სს. თბილისში, მაცნე (ისტორიის სერია), IV, 1978

94. შ. მესხია, XVI-XVII სს. თბილისის ისტორიისათვის, მაცნე (ისტორიის სერია), II, 1979

95. შ. მესხია, ქალაქები და საქალაქო წყობილება XVII-XVIII სს. საქართვე­ლოში, თბ., 1983

96. შ. მესხია, მცირე შენიშვნა ძველი თბილისის ტოპონიმიკიდან (იშიტუტრე­ბის მდებარეობის საკითხი), საისტორიო ძიებანი, ტ. III, თბ., 1986

97. გ. მინდაძე, მასალები ძველი თბილისის წყლით მომარაგების საკითხისათვის, თბ., 1958

98. დ. მშვენიერაძე, უძველესი წყალსადენი თბილისში, მეცნიერება და ტექნიკა, 1951, N10

99. დ. მშვენიერაძე, ძველი ქართული სამშენემბლო ხელონების ზოგიერთი საკითხი, ტექნიკა და შრომა, 1950

100. ე. სიხარულიძე, იბნ ჰაუკალი თბილისის შესახებ, საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები, წ. I, თბ ., 1976

101. ჯ. პ . დე ტურნეფორი, მოგზაურობა აღმოსავლეთის ქვეყნებში, თბ., 1988

102. ო . ტყეშელაშვილი, თბილისში 1956 წ. აღმოჩენილ გემაზე გამოსახული პიროვნების ვინაობისათვის, საბჭოთა ხელოვნება, 1962, N5

103. ო . ტყეშელაშვილი, არქეოლოგიური დაზვერვები თბილისსა და მის მიდამოებში, თბილისის მუზეუმის შრომები, II, თბ., 1966

104. ა . ფირცხალაიშვილი, “ მოქალაქეთა” საკითხზე, თსუ შრომები, XXXV, 1949

105. ვლ. ფუთურიძე, არაბი ისტორიკოსი XII ს. თბილისის შესახებ, ენიმკის მოამბე, ტ. XIII, თბ., 1942

106. ქალაქის მოურავის სარგო, საქართველოს სიძველენი, ტ. II, ე. თაყაიშვი­ლის რედ. ტფ., 1909

107. ქართლის ცხოვრება, ტ. I, თბ., 1956; ტ. II, თბ., 1959, ტ. IV, თბ., 1973

108. დ. ქორიძე, თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები, I, თბ., 1956

109. ქ. შარაშიძე, პირველი სტამბა საქართველოში (1709-1722 წწ.), თბ., 1955

110. ჟან შარდენის მოგზაურობა სპარსეთსა და აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებში, თბ., 1975

111. შ. ჩხეტია, ტფილისის ისტორიისათვის, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. I, თბ., 1938

112. ო. ცქიტიშვილი, ძველი თბილისის ისტორიიდან (ისანს საკითხისათვის), საქ. მეცნ. აკად. მოამბე, 1963, N6

113. ლ. ჭილაშვილი, ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში, ტ. I, თბ., 1968; ტ. II, თბ., 1970

114. ზ. ჭიჭინაძე, ძველი ტფილისი, აღწერანი და მცხოვრებთა რაოდენობა, გაზ. საქართველო, 1917, NN 153, 154

115. ძველი თბილისის პრობლემა, კონფერენციის მასალები, თბ., 2001

116. დ. ხახუტაიშვილი, იბერიის ქალაქთა ისტორიის საკითხები, თბ., 1966

117. ივ. ჯავახიშვილი, ქალაქები და საქალაქო წეს-წყობილება და ცხოვრების ვითარება საქართველოში XVII-XVIII სს., პრომეთე, 1918, N1

118. ს. ჯანაშია, ფეოდალური რევოლუცია საქართველოში, შრომები, ტ. I, თბ., 1949

119. ნ. ჯანბერიძე, ქართული საბჭოთა არქიტექტურა. განვითარების გზები, თბ., 1971

120. ო. ჯაფარიძე, “განჯის კარის” 1948 წ. გათხრის ანგარიში, მასალები საქართველოსა და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, ტ. I, თბ., 1955

121. ჰასან რუმლუს ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ., 1966

122. XV ს. იტალიელ მოგზაურთა ცნობები საქართველოს შესახებ, თბ, 1981

123. R. und M. Abramischwili, Archäologische Denkmä ler in Stadtgebeit von Tbilissi, “Unterwegs zum Goldenen Vlies” – Archäologische Funde aus Georgien”, Herausgegeben von Andrei Miron und Winfried Orthmann, Saarbr ücken, 1995

124. I. Tsitsishvili, Tbilisi. Architectural Landmarks and Art Museums. An Illustrated Guide, Len., 1985

125. Ю. Анчабадзе, Н. Волков, Старый Тбилиси: город и горожане в XIX в., М., 1990

126. Н. А. Асатиани, Грузинское советское градостроительство 1920-30-х годов, Тб., 1989

127. Н. Бадриашвили, Тифлис, кн. 1. От основания города до XIX в.,Тиф., 1934

128. Н. Бадриашвили, Тбилиси, Тб., 1957

129. Д. Бакрадзе, Н. Бердзенов, Тифлис в историческом и этнографическом отношениях, СПб., 1870

130. Д. Бакрадзе, Археологические разыскания в Тифлисском уезде, Известия КОИРГО, 1872-1873, т. 1

131. В. Беридзе, З. Курдиани, Л. Рчеулишвили, Тбилиси, М., 1951

132. В. В. Вардосанидзе, Е. А. Тевзадзе, Тбилисский "жилой двор" - традиционный элемент городской среды, Строительство и архитектура, 1984, N 6

133. В. В. Вардосанидзе, Кризис города: перепутье или тупик, Тбилиси перед выбором, Кризис в России и судьбы городской цивилизации (материалы международной конференции), М., 2000

134. В. А. Герценштейн, Иллюстрированный спутник по Тифлису и его окрестностям, 1899

135. Н. Джанберидзе, К. Мачабели, Тбилиси. Мцхета. Художественные памятники, 1981

136. П. Иоселиани, Города, существовавшие и существующие в Грузии, Тиф., 1856

137. П. Иоселиани, Описание древностей города Тифлиса, 1866

138. П. Иоселиани, Путевые записки от Тифлиса до Мцхеты, 1871

139. История Тифлиса. Краткие исторические сведения от основания его в 433 г. до 1806 г. и описание города в 1831 г, Тифлисские Ведомости, 1831, Т 24б 25б 26

140. С. Какабадзе, К истории названия г. Тифлиса, საისტორიო კრებული, წ. II, ტფ. 1928

141. Т. Квирквелия, Архитектура Тбилиси, Тб., 1982

142. Т. Квирквелия, Архитектура Тбилиси, М., 1985

143. С. Кинцурашвили, Маршруты старого Тбилиси. Путеводитель, Тб., 1966

144. Краткий исторический очерк Тифлиса с двумя видами по Шардену (1670 г.) и Турнефору (1701) с копией плана Царевича Вахушти (1735 г.), Тиф., 1880

145. Л. Меликсет-Беков, Старый Тифлис по описаниям А. Негри (1817 г.) и М. Медичи (1824-1830 гг.), 1918

146. Л. Меликсет-Беков, О междусобице в Тифлисе 1197 г. по поводу "кривой Пасхи", Известия КИАИ, Тиф. 1925, т. III

147. Ш. Месхия, Города и городской строй феодальной Грузии, XVII-XVIII вв., Тб., 1959

148. М. А. Полиевктов, Г. Натадзе, Старый Тифлис в известиях современников, Тиф., 1929

149. М. А. Полиевктов, Г. Натадзе, Старый Тифлис, Тиф., 1938

150. Путеводитель по Тифлису, издание Бегичева, Тиф. 1896

151. Справочная книга по гор. Тифлису. Приложение к Кавказскому Календарю на 1913 год, Тиф., 1912

152. Е. А. Тевзадзе, Современные методы реконструкции жилых дворов в капитальной застройке Х_Х-ХХ вв. (на примере Тбилиси), Современное состояние и тенденции развития больших городов в СССР и зарубежом, М., 1894, вып. 9

153. Е. А. Тевзадзе, Проблемы реконструкции жилой среды крупнейшего города (на примере Тбилиси), Проблемы больших городов, М., 1986, вып. 12

154. Е. А. Тевзадзе, Социально-функциональный аспект реконструкции, М., 1988

155. Тифлис и его окрестности. Путеводитель, Тиф. 1925

156. М. Туманишвили, Формирование и развитие среды исторически сложившегося крупнейшего города, Вопросы жилищно-гражданского строительства в Закавказье, Тб., 1983

157. М. Туманишвили, Социально-культурные аспекты развития среды центра г. Тбилиси, Градостроительство и архитектура в Закавказье, Тб., 1983

158. М. Туманишвили, Функционально-пространственные проблемы преемственности среды крупнейшего города (на примере Тбилиси), Строительство и архитектура, Новосиб., 1984 Т 7

159. М. Туманишвили, Социально-функциональные проблемы развития историко-культурных элементов в структуре крупнейшего города, Структура расселения, Куйб., 1984

160. М. Туманишвили, Исторически сложившиеся районы в процессе развиия центра крупнейшего города, Функционально-пространственное развитие населенных мест в Грузинской ССР, Тб., 1985

161. М. Туманишвили, Историческая среда и развитие структуры жилых образований крупнейшего города, Проблемы городского средообразования в Грузинской ССР, Тб., 1986

162. М. Туманишвили, Развитие исторически сложившейся структуры Тбилиси, Архитектура и строительство Грузинский ССР, Тб., 1987

163. М. Туманишвили, Л. Б. Коган, Механизм преемственности исторической среды города, Архитектура СССР, 1987, Т 5-6

164. Ш. К. Чхетия, Тбилиси в XIX столетии., Тб., 1942

165. В. Цинцадзе, Тбилиси. Архитектура старого города и жилые дома превой половины XIX столетия, Тб., 1958

166. Ир. Цицишвили, Реконструкция-регенерация старых районов городов Грузии, Тб., 1988

167. Р. Шмерлинг, В. Долидзе, С. Барнавели, Окрестности Тбилиси. Архитектурный путеводитель, Тб. 1960

სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციები

1. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, ზემო კალა, თბ., 1998

2. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, ზემო კალა. რეკომენდაციები უბნის რევიტალიზაციისათვის, თბ., 1999

3. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, ქვემო კალა. რეკომენდაციები უბნის შენარჩუნებისათვის, თბ., 2000

4. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, თბილისის საცდელი პროექტი, თბ., 2000

5. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, თბილისის ურბანული რეაბილიტაციის ძირითადი საკითხები, თბ., 2001

6. ევროპის საბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტი, საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი, გადაუდებელ ქმედებათა ტექნიკური შეფასება ძველი თბილისისათვის, თბ., 2002

7. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის ინსტიტუტი, ურბანისტთა კათედრა, ურბანისტთა საქართველოს საზოგადოება, გარე ავლაბრის განახლების სტუდენტური პროქტი (საკვლევი სტადია), თბ., 1998

8. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ქალაქის მართვა, თბ., 2002

9. UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრი, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო, ICOMOS-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საერთაშორისო სასწავლო კურსი, ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები, თბ., 1997 (მ. სურამელაშვილი, ძველი თბილისის სტიქიურად განვითარებული უბნები – ხალხური შემოქმედების ნაყოფი; ძველი თბილისის გადარჩენის პრობლემა XXI ს.-ის მიჯნაზე, გვ. 42-50)

10. ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, პროგრამა – “შევინარჩუნოთ ძველი თბილისი”, თბილისის ისტორიული ნაწილი. “ბეთლების უბნის” შენობათა ჯგუფის რევიტალიზაცია. მრავალდისციპლინარული კვლევის შედეგები, თბ., 2000

11. ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობა (ყოფილი სინაგოგა). საარქივო და ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული კვლევა, თბ., 2003

12. UNESCO Cultural Heritage Division, ICOMOS Georgian National Committee, Workshop on Cultural Heritage Conservation, Tb., 2001

13. UNESCO Cultural Heritage Division, ICOMOS Georgian National Committee, Workshop on Cultural Heritage Preservation. Risk Preparedness and Disaster Response, Tb., 2002

14. USAID, The Urban Institute, Local Government Reform Initiative. Baseline Assessment for Georgia, Tb., 2001

15. ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევისა და განვითარების ლაბორატორია, ალმანახი “ილიაზდი 1/01”, თბ., 2002

16. გაზეთი “24 საათი”, დამატება “დედაქალაქი”, 2000-2004