თბილისის ისტორიული ნაწილი
კალა
ბეთლემის უბნის კონსერვაციის გეგმა –
ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები
 

I. ბეთლემის უბნის მდებარეობა

II. ისტორიული კონტექსტი.

II.1. ბეთლემის უბნის ადგილი შუასაუკუნეების თბილისში.

II.2. მიკროუბნის სახელწოდების და ასაკის დაზუსტებისთვის.

II.3. ბეთლემის უბნის ქალაქმშენებლობის განვითარების ზოგადი სურათი.

III. ბეთლემის უბნის დახასიათება - დასაცავი ფასეულობანი.

III.1. უბნის სივრცულ-გეგმარებითი სტრუქტურა.

1.1. რელიეფის და ლადშაფტის თავისებურება

1.2. უბნის აგებულება

1.3. ქუჩების ქსელი, ქალქგეგმარებითი თავისებურება

III.2. ბეთლემის უბნის ურბანული ქსოვილი (უბნის არქიტექტურის ზოგადი კლასიფიკაცია)

2.1. უბნის საკულტო ნაგებობები

2.2 საცხოვრებელი სახლები

ბანიანი სახლები

სახლების ტიპოლოგია

სარდაფები  

III.3. ბეთლემის უბნის განშენიანების სტრუქტურაში დაცული სამშენებლო ფენები.

III.4. სამშენებლო მეთოდი და ტექნოლოგია.

4.1. სამშენებლო მასალა

4.2. განაშენიანებას კონსტრუქციული გადაწყვეტის სტრუქტურა.

4.3. კედლები

4.4. გადახურვები

4.5. აივანი

4.6. კიბე

4.7. გადახურვის საფარი

III.5. საცხოვრებელი სახლების მხატვრული გადაწყვეტა.

5.1. საფასადო კედლები

5.2. ღიობები

5.3. აივნების გაფორმება

5.4. შუშაბანდი

5.5. ღობე, ჭიშკარი

5.6. ინტერიერი

III.6. გარემო – საინჟინრო ნაგებობები.

6.1. საყრდენი კედლები

6.2. კიბე-ქუჩა

6.3. ქუჩის და ეზოს საფარი

III.7. საინჟინრო აღჭურვილობა.

III.8. არქეოლოგია.

III.9. უბნის ავთენტურობა.

IV. ურბანულ ქსოვილში ჩარევის მეთოდოლოგია.

IV.1 ისტორიული საცხოვრებელი სახლების კლასიფიკაცია.

IV.2. თანამედროვე ნაგებობები.

V. ურბანული ქსოვილის ფიზიკური მდგომარეობა.

V.1. შენობათა საინჟინრო-ტექნიკური შეფასება.

V.2. რეკომენდაციები შენობათა აღდგენა-სარესტავრაციო სამუშაოების დაგეგმარებისათვის

V.3. ეკონომიკური მოსაზრებები შენობების აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოთა წინასწარი განსჯისათვის.

VI. უბნის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური მაჩვენებლები.

VI.1. უბნის ფუნქცია და საზოგადოებრივი მომსახურების სტრუქტურა.

VI.2. ბეთლემის უბნის საგზაო-სატრანსპორტო საკითხები.

VI.3. ბეთლემის უბნის კეთილმოწყობის საკითხები (გამწვანება, ელექტო-განათება, სანიტარული მომსახურება)

VI.4. უბნის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სადრენაჟო სისტემები.

4.1. ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები

4.2. პირველი რიგის გადაუდებელი სამუშაოები

VI.5. ბეთლემის უბნის განაშენიანების ტექნიკური მაჩვენებლები.

VI.6. სახელმძღვანელო პრინციპები უბნის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციის შესადგენად

VII. "შევსების დიზაინის" სახელმძღვანელო პრინციპები.

VII.1. "შევსების დიზაინის" სახელმძღვანელო პრინციპები ბეთლემის უბნისთვის.

VII.2. რეკომენდაციები ბეთლემის უბნის ახალმშენებლობისათვის.

VII.3. ისტორიული ნაგებობების და ფრაგმენტების რეკონსტრუქცია.

გომის ქ. N1 (III)

ასკანის I ჩიხი N6