დანართი 1. დებულება ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების რეგულირების დროებითი რეჟიმის შესახებ, დამუშავებულია საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის სამეცნიერო-მეთოდური საბჭოს მიერ

დანართი 2. ამონარიდი, 1987 წ. “ვოშინგტონის ქარტია”: ისტორიული ქალაქებისა და ურბანული ტერიტორიების კონსერვაცია

დანართი 3. ბერნარ მ. ფილდენი და ჲუკკა ჲუკილეტო, მენეჯმენტის სახელმძღვანელო მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებისათვის, ICCROM, UNESCO, ICOMOS, რომი, 1998

დანართი 4. ისტორიული ურბანული ანსამბლების დაცვა ცვლილებების ეპოქაში: მენეჯმენტის სახელმძღვანელო მსოფლიო მემკვიდრეობის ქალაქების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, კვებეკი, კანადა, 1991