თემატური გეგმები

 

გეგმა 1. ბეთლემის უბანი, ბმა კონკრეტული ნაგებობების საინფორმაციო ბაზასთან

გეგმა 2. ბეთლემის უბანი, რელიეფის თავისებურება

გეგმა 3. ბეთლემის უბანი, უბნის განაშენიანება

გეგმა 4. ბეთლემის უბანი, საზოგადოებრივი სივრცე

გეგმა 5. ბეთლემის უბანი, ქუჩების ქსელი

გეგმა 6. ბეთლემის უბანი, უბნის საკომუნიკაციო სისტემა

გეგმა 7. ბეთლემის უბანი, ეზოს ტიპები

გეგმა 8. ბეთლემის უბანი, სართულიანობა

გეგმა 9. ბეთლემის უბანი, უბნის განაშენიანება 2004 წლისთვის

გეგმა 10. ბეთლემის უბანი, უბნის განაშენიანება XX საუკუჯნის დასაწყისისათვის,  ბმა კონკრეტული ნაგებობების საინფორმაციო ბაზასთან

გეგმა 11. ბეთლემის უბანი, უბნის სივრცით-გეგმარებითი სტრუქტურის აღდგენის სქემა

გეგმა 12. ბეთლემის უბანი, ისტორიული ნაგებობების სტატუსი

გეგმა 13. ბეთლემის უბანი, საცხოვრებელი სახლების ტიპები

გეგმა 14. ბეთლემის უბანი, ისტორიული სარდაფები

გეგმა 15. ბეთლემის უბანი, უბნის განაშენიანების სტრუქტურაში დაცული სამშენებლო ფენები

გეგმა 16. ბეთლემის უბანი, აივნების მოწყობის სისტემა

გეგმა 17. ბეთლემის უბანი, გადახურვის საფარის არსებული მდგომარეობა

გეგმა 18. ბეთლემის უბანი, საყრდენი კედლები

გეგმა 19. ბეთლემის უბანი, არქეოლოგიური ინტერესის არეალები

გეგმა 20. ბეთლემის უბანი, საცხოვრებელი სახლების კლასიფიკაცი და კონსერვაციული მიდგომა

გეგმა 21. ბეთლემის უბანი, ბეთლემის ანსამბლი, შენობათა ჯგუფები - მცირე ანსამბლები

გეგმა 22. ბეთლემის უბანი, ურბანულ ქსოვილში ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები

გეგმა 23. ბეთლემის უბანი, საცხოვრებელი სახლების დაზიანებათა კატეგორია

გეგმა 24. ბეთლემის უბანი, ნაგებობათა ფუნქცია, საზოგადოებრივი მომსახურების სტრუქტურა

გეგმა 25. ბეთლემის უბანი, საკუთრების ფორმები

გეგმა 26. ბეთლემის უბანი, გამწვანება, საინჟინრო და სანიტარული ინფრასტრუქტურა

გეგმა 27. ბეთლემის უბანი, განაშენიანების კოეფიციენტი

გეგმა 28. ბეთლემის უბანი, განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი