შენიშვნები

1. დოკუმენტები თბილისის ისტორიისათვის, გვ.13

2. ი. გრიშაშვილი, ქალაქური ლექსიკონი, თბ. 1997, გვ 129

3. მ. ბერძნიშვილი, თბილისის გარეგანი სახე XVIII ს.ში, თბ., გვ28

4. Пл. Иоселиани, Описание древностей города Тифлиса, Т.1866, стр.11.

5. მ. ბერძნიშვილი, თბილისის გარეგანი სახე XVIII ს.ში, თბ., გვ30

6. თბილისი, ენციკლოპედია, საქ. მეც. აკადემია, თბ. 2004 წ.

7. თბილისის ისტორია, I ტ. (უძველესი დროიდან XVIII ს.-ის ბოლომდე), თბ. 1990 გვ. 81

8. ს. კაკაბაძე, ვახტანგ გორგასალი და მირიხანა, თბ., 1994, გვ. 231

9. Т. Квирквелия, Архитектура Тбилиси, Тб. 1982г. стр. 140.

10. Пл. Иоселиани, Описание древностей города Тифлиса, Т.1866, стр.140.

11. საქ. ცენტრალური არქივის ფონდი 209, N88 Указ его императорского величества 1828 г, июля 30 дня.

12. მ. მანია, ძველი თბილისის სარდაფები, საქართველოს სიძველენი, 3, 2003, გვ. 150-167

13. შესრულდა ნ. კუპრაშვილის მიერ ვ.პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური კვლევის ცენტრ «ბეთანია»-ში.

14. გ. მინდაძე, მასალები ძველი თბილისის წყლით მომარაგების საკითხისათვის, თბილისი; 1958. გვ. 20

15. მოსაზრება გამოთქვა ნ. აფხაზავამ 2000 წ.-ს, ბეთლემის უბნის არქეოლოგიური დაზვერვითი სამუშაოებისათვის წინასწარულ ანგარიშში.

16. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ძეგლის ნიშნის მქონე ნაგებობები ისევეა დაცული კანონით როგორც ძელის სტატუსის მქონე ნაგებობები. საბოლოო ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების სია უნდა დაამტკიცოს პრეზიდენტთან არსებულმა სამეცნიერო საბჭომ.

17. В. Цинцадзе, Тбилиси, Тб. 1958г. ტაბ. 66

18. ბეთლემის უბნის მოსახლეობის სოციოლოგიურ-ქალაქმშენებლობითი გამოკვლევა ჩატარებულ იქნა მ. თუმანიშვილის მიერ 2000 წ.-ს საქართველოს ICOMOS პროგრამის “შევინარჩუნოთ ძველი თვილისი” პროექტის “ბეთლემის ჯგუფის შენობათა რევიტალიზაცია” ფარგლებში

19. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტი კ-1 განსაზღვრავს, თუ ცალკეულ ზონაში განაშენიანების რამდენი კვადრატული მეტრია დასაშვები შესაბამისი ტერიტორიის ყოველ კვადრატულ მეტრზე. იხ. ქ. თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები, მუხლი 17.

20. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი კ-2 განსაზღვრავს, თუ შენობა-ნაგებობების სრული სართულიანბის ჯამური ფართის რა ოდენობაა დასაშვები შესაბამისი ტერიტორიის თითოეულ კვადრატულ მეტრზე. იხ. ქ. თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები, მუხლი 18