საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული პოლიტიკა

შესავალი კურსი საბაზისო და საშუალო კლასის მოსწავლეთათვის

საზოგადოება და ისტორიული გარემო

ბეთლემის უბნის რევიტალიზაცია

მემკვიდრეობის კონსერვაციის რეგიონული ქსელის ჟურნალი
ზიარი კულტურა, ზიარი მემკვიდრეობა, ზიარი პასუხისმგებლობა

Heritage at Risk

შენიშვნა: გვ. 50, სვეტი II, აბზ. 6, five-to-seven-metre-high towers – ის ნაცვლად, უნდა იყოს five-to-seven-floor-high towers